سه شنبه ٠٩ خرداد ١٤٠٢
صفحه اصلی > اخبار > اخبار نمایشگاههای استانی 
اخبار > گزارش انجمن جهانی صنعت نمایشگاهی از تاثیرات کرونا


  چاپ        ارسال به دوست

گزارش انجمن جهانی صنعت نمایشگاهی از تاثیرات کرونا

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران، انجمن جهانی صنعت نمایشگاهی ( UFI ) طی گزارشی به تحلیل مسایل ایجاد شده در عرصه صنعت نمایشگاهی بواسطه شیوع ویروس کرونا پرداخته است که مباحثی از آن به شرح زیر می باشد:

ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ زﻳﺮ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲرود و ﻧﻘﺶ ارزﻧﺪهاى در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺗﺪاوم رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ :

1- این صنعت ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰار ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪرﻏﻢ ﻗﺪﻣﺘﻲ ٢٥٠٠ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ وﺿﻊ ﺧﻮد را ﺑﺎ آﺧﺮﻳﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎى ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺟﻬﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ داده اﺳﺖ.

٢- در ﺳﺎل ٢٠١٨ ﻣﻴﻼدى ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ٢/ ٣ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

٣- در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل، اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه آﻛﺴﻔﻮرد و اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ١٩٨ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ دﻧﻴﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﺮده اﺳﺖ.

ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ٣٢ ﻫﺰار ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻬﻢ و ﺑﺰرگ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ در دﻧﻴﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺣﺪود ٥ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺷﺮﻛﺖ، ﻣﻮﺳﺴﻪ، ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدى ﺗﻮﻟﻴﺪى و ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻧﻮاع ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض دﻳﺪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ و ﺑﻴﺶ از ٣٠٠ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ از اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎ دﻳﺪن ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

اﻣﺎ ﺣﺎﻻ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻤﻪﮔﻴﺮى ﻛﻮوﻳﺪ١٩ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮﮔﺰارى ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎ در ﺳﺎل ٢٠٢٠ را ﻛﺎﻫﺶ ٦٨ درﺻﺪى اﻋﻼم ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ٤/ ٢ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺷﻐﻞ ﺣﺪود ٣٧٠ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در ﺳﺎل ٢٠٢٠ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .

ﺷﻴﻮع وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ و ﻫﻤﻪﮔﻴﺮى ﺟﻬﺎﻧﻲ آن، اﻗﺘﺼﺎد ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ دﻧﻴﺎ را در ﺳﺎل ٢٠٢١ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎى زﻳﺎدى ﻣﻮاﺟﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎرى ﻛﻮوﻳﺪ ١٩ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺟﻬﺎن ﺿﺮﺑﻪ زد و دوﻟﺖﻫﺎى ﺟﻬﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﺮاى ﺑﻬﺒﻮد اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎى ﻣﺎﻟﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﺷﻮد اﻳﻦ روﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ٢٠٢١ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ.

 - رﻛﻮد ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ

 ﺑﺎ ﺷﻴﻮع وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﻨﺪى ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺴﻴﺎرى از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى ﻏﻴﺮﺿﺮوری در اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎى دﻧﻴﺎ ﺑﺮوز ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻲ از ﺑﻴﻜﺎرى، ﻛﻪ دﻧﻴﺎ از زﻣﺎن رﻛﻮد ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪﻳﺪه ﺑﻮد را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮد و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻜﺎرى در ﻛﻞ ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارد. در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﭼﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻤﺎرى ﻛﻮوﻳﺪ ١٩ اﺑﺘﺪا ﺷﺪت زﻳﺎدى داﺷﺖ، اﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎى وﻳﮋه و ﻧﻴﺰ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اوﺿﺎع ﺗﺎ ﺣﺪودى ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺖ و ﻧﺮخ ﺑﻴﻜﺎرى در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﺪ.

در دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ آﻟﻤﺎن، ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺖ ﻫﺎ از ﻛﺎرﮔﺮان و ﻧﻴﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ ﺣﺘﻲ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرى اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲﺷﺪ، اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ.

در دﻳﮕﺮ ﺟﺎﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺮزﻳﻞ و آﻣﺮﻳﻜﺎ وﻳﺮوس ﻫﻤﻪﮔﻴﺮ ﻛﺮوﻧﺎ آﺳﻴﺐﻫﺎى ﺟﺪى را ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و اﺷﺘﻐﺎل در اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ وارد ﻛﺮد، ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ٢٢ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻣﺎه ﻣﺎرس و آورﻳﻞ ﺑﻴﻜﺎر ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺮخ ﺑﻴﻜﺎرى در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ١٥ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ .

اﻛﺜﺮﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺰارى ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎل و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺸﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺒﻞ از ﺷﻴﻮع وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ ﺑﺮﮔﺮدد .

 - وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻜﺎري در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در دوران ﻛﺮوﻧﺎ

 ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﮔﺰارش، ﺷﻴﻮع وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ وارد ﻛﺮد، ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺮﮔﺰارى ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد در ﻳﻚ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺳﻴﺪ اﺳﺖ. ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺮكﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى دوﻟﺖﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودى ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﺧﺴﺎرتﻫﺎى ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺷﺪ، اﻣﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻫﻲ دوﻟﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاى اﻓﺰاﻳﺶ داد و اﻳﻦ ﺳﻮال را ﻣﻄﺮح ﻛﺮد ﻛﻪ آﻳﺎ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻀﻞ اﺻﻠﻲ ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟

 - وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻫﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ رﺳﺎﻧﺪ

 ﺑﻪ ﻫﺮ روى ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺘﻲ زﻳﺮ ﺻﻔﺮ ﻫﻢ ﺑﻮد، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮاى ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﮔﺮوه ٧ در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان از ﺳﺎل ١٩٧٠ اﺳﺖ.

اﻣﺮوزه ﺑﺪﻫﻲﻫﺎ در ﻛﺸﻮرﻫﺎ رﺧﻨﻪ ﻛﺮده و اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺳﺎلﻫﺎى ﻣﺘﻤﺎدى ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻀﻞ اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﭼﺮاﻛﻪ ﻣﺎداﻣﻲ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻴﺎﺑﺪ، ﺑﻌﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰى ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎى ﻣﺎﻟﻲ از ﺳﻮى دوﻟﺖ ﻫﺎ ﻫﻢ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ

 - ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻛﺮوﻧﺎ ﺑﺮ ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ

 ﺑﺎ ﺗﺪاوم ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺸﺪن ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎ ، ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﻳﺮى ﺑﺮاى ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲافتد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى ﻛﺸﻮر ، ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎ اﻧﻌﻜﺎس دﻫﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاى ﻛﺎﻻﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و در زﻣﻴﻨﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮕﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺤﻞ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮى ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺠﺎرى، ﻋﻠﻤﻲ، ﻓﻨﺎورى و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﺖ.

روﻳﺪادﻫﺎى ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در دوران ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺸﺎﻳﺶﻫﺎى زﻳﺎدى را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮﮔﺰارى ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎ و روﻳﺪادﻫﺎى ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ ﺳﺒﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه، ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه و ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه و ... ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ.

ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ از ﺷﻴﻮع ﻛﺮوﻧﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻨﻔﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدى در ﻛﺸﻮر و ﺣﺘﻲ در ﺟﻬﺎن ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﺪﻧﺪ وﻟﻲ اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ روى ﺑﺨﺶ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از آن اﺳﺖ.

وزارت ﻛﺸﻮر آﻟﻤﺎن اﻋﻼم ﻛﺮده اﺳﺖ، ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ١٤ روز ﭘﻴﺶ از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن آﺧﺮﻳﻦ دوز واﻛﺴﻦﻫﺎى ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ، ﮔﺮدﺷﮕﺮى، ﻛﺎر و ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺳﻔﺮ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﺟﻬﺶﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺮوﻧﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ«، «ﻫﻨﺪ« و »ﺑﺮزﻳﻞ« ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن را دارﻧﺪ، ﻓﻘﻂ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ وارد اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺷﻮﻧﺪ .

ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻴﻮع وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ، ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳﺨﺘﮕﻴﺮاﻧﻪاى را ﺑﺮاى ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺴﺎﻓﺮان وﺿﻊ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻘﺼﺪ، ﺑﻪ ﻣﺪت ١٤ روز در ﻫﺘﻞ ﻓﺮودﮔﺎﻫﻲ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﻣﺠﺪد ﻛﺮوﻧﺎ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﻔﻲ اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﭘﻜﻦ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮﮔﺰارى ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺘﺎب ﭘﻜﻦ درﺧﺼﻮص اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ از اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ.

 - وضعیت در ایران

 ﻫﻤﻜﺎري ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻬﺖ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺮﻛﺰ واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻛﺮوﻧﺎ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ در ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﻬﺮان، اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ رﺳﻤﻲ اﻧﺠﺎم واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻓﻌﺎل محسوب نموده و اﻓﺮاد ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺰرﻳﻖ واﻛﺴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدروﻳﻲ در اﻳﻦ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ دوز واﻛﺴﻦﻫﺎي ﺧﻮد را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎي ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ در ﺗﻬﺮان، ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺸﻮري اﻧﺠﺎم واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻲ اﺳﺖ.

ﺷﺮوط ﺳﺘﺎد ﻣﻠﻲ ﻛﺮوﻧﺎ ﺑﺮاى ﺑﺮﮔﺰارى ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ: ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰارى ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ زرد و ﻧﺎرﻧﺠﻲ اﻣﻜﺎن ﺑﺮﮔﺰارى ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه وﺟﻮد دارد. ﺗﻤﺎم ﭘﺮوﺗﻜﻞﻫﺎى ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﻚ و رﻋﺎﻳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺬارى اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮاى ﺗﻤﺎم ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻟﺰاﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺪ ﻣﻠﻲ ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ورود اﻓﺮادى ﻛﻪ ﺗﺴﺖ ﻛﺮوﻧﺎ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ، اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ. داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎى ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮﮔﺰارى ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاى ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل اﺟﺮاى ﭘﺮوﺗﻜﻞﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺆوﻻن ﺑﺮﮔﺰارى ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﺷﺮوط را در اﻳﺎم ﺑﺮﮔﺰارى ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد.

دﻟﺘﺎ ﻛﺮوﻧﺎ وﻳﺮوس ﺟﺪﻳﺪ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش روزاﻓﺰون اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﻮﺟﻲ از اﺑﺘﻼ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﺑﻴﺶ از ١٤٤ ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن، اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﺟﻬﺎن را درﮔﻴﺮ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺧﻮد ﻛﺮده اﺳﺖ. در ﭘﻲ ﺷﻴﻮع اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎى ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻘﻮط ﻫﺎى ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺧﻮد را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ. ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﻗﺘﺼﺎدى ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺟﻬﺎن در اﺑﻌﺎدى ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﺮورﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻴﻮع اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدى ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ و ﺣﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ دوﻟﺖ ﻫﺎ در ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎرى در ﻣﺎه ﻫﺎى آﺗﻲ، اﻗﺘﺼﺎد ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺟﻬﺎن ﺳﺎل ٢٠٢١ را ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮﮔﺰارى ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. در اﻳﺮان ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎرى از ﻛﺸﻮرﻫﺎى دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ وﻳﺮوس درﮔﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ از ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎ، ﻧﺎاﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و اﺣﺘﻴﺎط ﺷﺮﻛﺘﻬﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪى ، ﺗﻌﻠﻄﻴﻠﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎى ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺴﻴﺎرى از ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﻣﺴﻴﺮﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﺛﺮﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﺧﺘﻼل در ﺻﺎدرات و واردات از ﻣﺮزﻫﺎى زﻣﻴﻨﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ورود و ﺧﺮوج ﮔﺮدﺷﮕﺮ، ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ و ﺗﻘﺎﺿﺎى ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻔﺖ، ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺎدراﺗﻲ ﻛﺸﻮر و اﺧﺘﻼل در ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﺷﺮﻳﻚ اول ﺗﺠﺎرى ﻛﺸﻮر ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻴﻦ، ﺟﺰو ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎى ﺷﻴﻮع ﻛﺮوﻧﺎ در ﺣﻮزه ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ارزش اﻓﺰوده و ﺳﺘﺎﻧﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدى، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮى، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺟﺎ، ﻏﺬا و آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ آﺳﻴﺐ و ﻳﺎ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻣﻮﻗﺖ آﻧﻬﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﻴﻮع ﻛﺮوﻧﺎ آﺳﻴﺐ زﻳﺎدى ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﺸﻮر وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ. ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ رﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮاى اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان در ﺳﺎل ١٤٠٠ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل ١٤٠٠ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

انتهای خبر/


١٢:٢٦ - چهارشنبه ٢٠ مرداد ١٤٠٠    /    شماره : ٢٦٣٢    /    تعداد نمایش : ٦٩٥BIE Member
expo

  • دفتر رهبری
  • ریاست جمهوری
  • دولت
  • وزارت صنعت، معدن و تجارت
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ايران می باشد.